Vad är kreativitet?

Kreativitet är ett ord som har varit mycket i ropet de senaste åren, och säkerligen kommer att vara det också under kommande år. Det finns dock flera missförstånd kring begreppet.

De som är mest kreativa är kanske inte de vi tror, och kreativitet yttrar sig heller inte alltid på de sätt vi kanske förväntar oss.

Enligt Nationalencyklopedin betyder kreativitet:

[F]örmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Flera studier inom området visar att kreativitet inte är synonym med intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan emellertid också ge termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig själv och omvärlden.

Kreativitet har länge kopplats samman med konstnärer, inte minst med de som kallats för ”genier”. Idag talar man också om kreativitetens ekonomiska värde, inte minst i samband med entreprenörskap.

Definitioner av kreativitet

Kreativitet handlar om att se ovanliga samband, ”tänka utanför boxen” och hitta nya lösningar. Man skulle kunna säga att det finns tre villkor som någonting ska uppfylla för att kunna sägas vara produkten av en kreativ process.

  • Resultatet ska vara nytt och originellt.
  • Resultatet ska vara användbart och uppskattat.
  • Resultatet ska gå att omsätta eller använda i praktiken.

Det tredje kriteriet har lagts till av vissa forskare på området. Det finns en kritik mot att definiera kreativitet på ett så snävt sätt, eftersom det då utesluter de flesta förutom en liten, kreativ elit av forskare, tänkare och konstnärer. Men det går även att se det som att de flesta uppfinningar har skapats i processer som uppfyller dessa kriterier. Det gäller många viktiga innovationer, som troligen uppstod på flera platser i världen, oberoende av varandra. Dit hör hjulet, plogen och flera innovationer inom sjöfart, för att bara nämna några exempel. Många skulle kanske inte tänka på männen och kvinnorna bakom dessa innovationer som kreativa, men det är just vad de var.